Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πίνακες διαιτητών, βοηθών

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής

ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς καιFatma Samoura, που απεστάλη

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)τη συνεδρίασή της υπ' αριθμόνκαι σύμφωνα με το «Καταστατικό της ΕΠΟγια την Οργάνωση της Διαιτη

Διαιτησίας της UEFA για την Εκπαίδευση και την Οργάνωση

Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών τ2020/21, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, τις οποίες αποστέλλουμε στην Εκτελεστική

Επιτροπή της ΕΠΟ ώστε να λάβει

Η κατάρτιση των πινάκων των κατηγοριώνδιοργανώσεις: Super League

μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

1. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:

 Βαθμολογία της περιόδου

 Επίδοση στα τεστ φυσικής

 Επίδοση στις γραπτές

 Χαρακτηριστικά των αγώνων που

 Τεχνικές επιδόσεις και

 Ηλικία και Προοπτική ανέλιξης στην κορυφή

 Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή

 Δέσμευση στη δραστηριότητα